Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Niniejsza polityka dotyczy
Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.pensjonatzapiecek.pl

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Operatorem serwisu oraz
Administratorem danych osobowych jest: F.H.U. GOWPOL Małgorzata Błażęjak ul. 11 Listopada 15, 59-850 Świeradów-Zdrój

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Adres kontaktowy poczty
elektronicznej operatora: zapiecekpensjonat2@gmail.com

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Operator jest
Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
dobrowolnie w Serwisie.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Serwis wykorzystuje dane
osobowe w następujących celach:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>Prezentacja oferty lub
informacji

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Serwis realizuje funkcje
pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>Poprzez dobrowolnie
wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów
Operatora.

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>Poprzez zapisywanie w
urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

II. Wybrane metody ochrony
danych stosowane przez Operatora

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Miejsca logowania i
wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat
SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,
zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na
docelowym serwerze.

 

III. Hosting

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Serwis jest hostowany
(technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Dane rejestrowe firmy
hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829
Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy
210.000,00 zł w pełni wpłacony.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Pod adresem https://hekko.pl
możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy
hostingowej.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Firma hostingowa:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>stosuje środki ochrony przed
utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>stosuje adekwatne środki
ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy
gaśnicze),

<![if !supportLists]>c.    <![endif]>stosuje adekwatne środki
ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne
tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

<![if !supportLists]>d.   <![endif]>stosuje środki fizycznej
ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu,
monitoring),

<![if !supportLists]>e.   <![endif]>stosuje środki zapewnienia
odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu
przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne
systemy klimatyzacji),

<![if !supportLists]>f.      <![endif]>stosuje rozwiązania
organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności
(szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

<![if !supportLists]>g.    <![endif]>powołała Inspektora Ochrony
Danych.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Firma hostingowa w celu
zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera.
Zapisowi mogą podlegać:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>zasoby określone
identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>czas nadejścia zapytania,

<![if !supportLists]>c.    <![endif]>czas wysłania odpowiedzi,

<![if !supportLists]>d.   <![endif]>nazwę stacji klienta –
identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

<![if !supportLists]>e.   <![endif]>informacje o błędach jakie
nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

<![if !supportLists]>f.      <![endif]>adres URL strony poprzednio
odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

<![if !supportLists]>g.    <![endif]>informacje o przeglądarce
użytkownika,

<![if !supportLists]>h.   <![endif]>informacje o adresie IP,

<![if !supportLists]>i.      <![endif]>informacje diagnostyczne
związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na
stronie,

<![if !supportLists]>j.      <![endif]>informacje związane z
obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez
Operatora.

 

IV. Twoje prawa i dodatkowe
informacje o sposobie wykorzystania danych

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>W niektórych sytuacjach
Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli
będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>osoby upoważnione przez nas,
pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp
do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>firma hostingowa,

<![if !supportLists]>c.    <![endif]>firmy obsługująca mailingi,

<![if !supportLists]>d.   <![endif]>firmy obsługująca komunikaty
SMS,

<![if !supportLists]>e.   <![endif]>firmy, z którymi
Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,

<![if !supportLists]>f.      <![endif]>kurierzy,

<![if !supportLists]>g.    <![endif]>ubezpieczyciele,

<![if !supportLists]>h.   <![endif]>kancelarie prawne i windykatorzy,

<![if !supportLists]>i.      <![endif]>banki,

<![if !supportLists]>j.      <![endif]>operatorzy płatności,

<![if !supportLists]>k.    <![endif]>organy publiczne.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Twoje dane osobowe
przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie
będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Przysługuje Ci prawo żądania
od Administratora:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>dostępu do danych osobowych
Ciebie dotyczących,

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>ich sprostowania,

<![if !supportLists]>c.    <![endif]>usunięcia,

<![if !supportLists]>d.   <![endif]>ograniczenia przetwarzania,

<![if !supportLists]>e.   <![endif]>oraz przenoszenia danych.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Przysługuje Ci prawo do
złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów,
praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Na działania Administratora
przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>W stosunku do Ciebie mogą
być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu
prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>Dane osobowe nie są
przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

V. Informacje w formularzach

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Serwis zbiera informacje
podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one
podane.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Serwis może zapisać
informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Serwis, w niektórych
wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z
adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url
strony zawierającej formularz.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Dane podane w formularzu są
przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu
dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego,
rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
informuje, do czego on służy.

 

VI. Logi Administratora

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Informacje zachowaniu
użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w
celu administrowania serwisem.

 

VII. Istotne techniki
marketingowe

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Operator stosuje analizę
statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą
w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a
jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach
użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać
i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że
dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce
nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom
reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików
cookie.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Operator stosuje korzysta z
piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z
siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.
Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,
Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych
serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Operator stosuje rozwiązanie
badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie
zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane
zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby
fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła
oraz inne dane osobowe.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Operator stosuje rozwiązanie
automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące
przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile
wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>Operator może stosować
profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

 

VIII. Informacja o plikach cookies

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Serwis korzysta z plików cookies.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Pliki cookies
(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Podmiotem zamieszczającym na
urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Pliki cookies
wykorzystywane są w następujących celach:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>utrzymanie sesji użytkownika
Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>realizacji celów określonych
powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>W ramach Serwisu stosowane
są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe”
pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Oprogramowanie do
przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc
lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>Ograniczenia stosowania
plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>Pliki cookies
zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc.
z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Jeśli użytkownik nie chce
otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies
niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>W celu zarządzania
ustawienia cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

<![if !supportLists]>a.
<![endif]>Edge

<![if !supportLists]>b.
<![endif]>Internet Explorer

<![if !supportLists]>c.
<![endif]>Chrome

<![if !supportLists]>d.
<![endif]>Safari

<![if !supportLists]>e.
<![endif]>Firefox

<![if !supportLists]>f.      <![endif]>Opera

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Urządzenia mobilne:

<![if !supportLists]>a.   <![endif]>Android

<![if !supportLists]>b.   <![endif]>Safari (iOS)

<![if !supportLists]>c.    <![endif]>Windows Phone