Regulamin

Rezydencja „ZAPIECEK”, Świeradów-Zdrój

Witamy Państwa serdecznie w naszym obiekcie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.

Regulamin Rezydencji

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Rezydencji „ZAPIECEK”, Świeradów-Zdrój i dotyczy wszystkich osób korzystających z  usług Rezydencji oraz osób przebywających w Rezydencji i na terenie nieruchomości Rezydencji. Rezydencja znajduje się na nieruchomości w Świeradowie-Zdrój, przy ulicy 11 Listopada 15.
 2.  Operatorem Rezydencji „ZAPIECEK” (Usługodawca), jest Firma Handlowo-Usługowa „GOWPOL” Małgorzata Błażejak z siedzibą w Świeradowie-Zdrój ul. 11 Listopada 15
 3. Usługi Rezydencji oznaczają wszystkie usługi  świadczone dla Gości Hotelowych  przez Usługodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem,  to jest  usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym  w szczególności:
 • wynajem pokoi hotelowych,
 • usługi gastronomiczne,
 • organizacja imprez,  spotkań okolicznościowych, konferencji itp.
 • wynajem sal konferencyjnych, restauracyjnych i bankietowych,
 • wynajem miejsca parkingowego.

4. Gość Hotelowy oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług hotelu. Obiekt kieruje swą ofertę wyłącznie dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia.

5. Zleceniodawca oznacza  podmiot (osobę  fizyczną,  osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną) korzystającą z usług Rezydencji na podstawie indywidualnej  umowy o świadczenie usług (Umowa o Świadczenie Usług). Do osoby fizycznej korzystającej z usług Rezydencji na podstawie i w ramach Umowy o świadczenie usług stosuje się odpowiednio  postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Gościa Hotelowego.

6. Regulamin Rezydencji określa zasady świadczenia usług Rezydencji,  zasady przebywania przez Gości Hotelowych na terenie Rezydencji, a także zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz Gości Hotelowych i odpowiednio Zleceniodawców w związku ze świadczeniem  i korzystaniem z  usług Rezydencji.

7. Regulamin Rezydencji stanowi  integralną część  umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Gościa Hotelowego  rezerwacji, poprzez zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej lub odpowiednio poprzez zawarcie przez Zleceniodawcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usług.   Dokonując w/w czynności Gość Hotelowy lub odpowiednio Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

8. Regulamin Rezydencji jest dostępny w recepcji hotelowej oraz na stronie internetowej pensjonatzapiecek.pl

§2. REZERWACJA

 1. Rezerwacji pokoi i usług hotelowych można dokonać poprzez internetowe systemy rezerwacji, drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w Recepcji Rezydencji. Rezerwacji może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio także do rezerwacji dokonywanych przez Zleceniodawców  w takim  zakresie,  w jakim umowa  o świadczenie usług  nie  stanowi inaczej.
 3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) oraz opłacenie w części lub w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. Gość Hotelowy jest zobowiązany do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie Usługodawcy informacji  niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd.
 4. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed jego rozpoczęciem, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi Hotelowemu rezerwacji pokoju.
 5. W czasie dokonywania rezerwacji Usługodawca (lub pośrednik działający na rzecz  Usługodawcy) poinformuje Gościa  Hotelowego o:
 • a) głównych danych dotyczących rezerwacji,
 • b) cenie Usługi,
 • c) danych identyfikujących Usługodawcę,
 • d) konieczności dodatkowej płatności za usługi nieobjęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa Hotelowego  dodatkowych usług podczas pobytu w Hotelu,
 • e) warunkach anulacji rezerwacji.

6.Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Gościowi Hotelowemu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami, o których mowa w ust. 5. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 5 informacje zostaną przekazane Gościowi Hotelowemu w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem Hotelowym sposób.

7. W razie wymagania przez Usługodawcę  zadatku, powinien on być zapłacony w uzgodnionym terminie na wskazany numer rachunku bankowego.

8. W razie braku odnotowania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, Usługodawca  może anulować rezerwację.

9. Płatności można dokonać gotówką, przelewem, kartą płatniczą, kredytową lub zgodnie z warunkami obowiązującymi u danego pośrednika.

10. Usługodawca akceptuje następujące karty płatnicze: American Express, VISA, Mastercard, Maestro.

11. Gdy Usługodawca  nie będzie w stanie zapewnić zarezerwowanego pokoju hotelowego, Gość Hotelowy zostanie niezwłocznie zawiadomiony. W takim przypadku Usługodawca zapewni zakwaterowanie w najbliższym hotelu o podobnym standardzie.  W tym przypadku Usługodawca pokryje również koszt jednego transportu w obie strony pomiędzy hotelem zastępczym i Rezydencją.

12. Rezygnacja z dokonanej przez Gościa Hotelowego rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana13. W przypadku rezygnacji lub nie skorzystania z usług leżących po stronie Gościa nie przysługuje zwrot zadatku.

§3. DOBA HOTELOWA, TERMIN POBYTU

 1. Pokój w Rezydencji wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość  Hotelowy nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość Hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wyjazd. Rezydencja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa Hotelowego w Rezydencji w przypadku niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 5. W sytuacji, gdy Gość Hotelowy nie opuści pokoju po upływie terminu pobytu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa Hotelowego przez co najmniej dwóch przedstawicieli Usługodawcy, przy czym jednym z nich musi być Właściciel Rezydencji . Spakowane rzeczy znajdą się w depozycie Rezydencji i będą do odbioru w Recepcji.
 6. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w Recepcji . W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa Usługodawcy nie przysługuje prawo zwrotu należności za niewykorzystane usługi.

§4. MELDUNEK I POBYT W HOTELU

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa Hotelowego jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności meldunkowych.
 3. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość Hotelowy reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa Hotelowego za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 5. Gość Hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w Recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Rezydencji mogą przebywać w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu przez Gościa  Hotelowego Recepcji, tylko w godzinach 10:00-22:00.
 7. W Rezydencji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
 8. Zachowanie Gości Hotelowych i osób korzystających z Usług Rezydencji nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości Hotelowych. Usługodawca  może odmówić dalszego świadczenia Usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. Usługodawca  może odmówić przyjęcia Gościa Hotelowego, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin  wyrządzając szkodę w mieniu Rezydencji lub Gości Hotelowych albo szkodę na osobie Gościa Hotelowego, pracownika Rezydencji lub innych osób przebywających w Rezydencji albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości Hotelowych lub funkcjonowania Rezydencji.
 10. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa Hotelowego z uzasadnionych przyczyn. Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Rezydencji lub innych osób przebywających w Rezydencji lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Rezydencji.
 11. W Rezydencji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, tytoniowopochodnych i papierosów elektronicznych na terenie całego obiektu wskazanego w § 1 pkt 1 regulamin, tj. przede wszystkim w pokojach, ogrodzie, tarasach, balkonach i terenie parkingu. W przypadku naruszenia zakazu Gość Hotelowy zostanie obciążony karą porządkową w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, lub obiekt może na prośbę Gościa wyrazić zgodę na natychmiastowe wymeldowanie.

§5. BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość Hotelowy ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa Hotelowego w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń lub przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna,  świece itp.).

3. W wypadku zauważenia pożaru Gość Hotelowy  powinien w  miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Rezydencji i skierować się do wyjścia zgodnie ze znakami wskazującymi kierunek ewakuacji.

4. Do czasu przybycia straży pożarnej i/lub innych właściwych służb ratowniczych lub porządkowych odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w Obiekcie ponosi personel Rezydencji.

5. Usługodawca  nie ponosi  odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie  przedmiotów   złożonych  przez Gości Hotelowych w sejfie znajdującym się w Recepcji, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. W Rezydencji nie jest dozwolone poruszanie się na hulajnogach, jeździkach, rolkach i deskorolkach i itp.

§6. USŁUGI HOTELU

 1. Usługodawca świadczy Usługi o standardzie zgodnym z kategorią Rezydencji (obiekt nieskategoryzowany). W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości Usług Rezydencji, Gość Hotelowy jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Rezydencji niezwłoczną reakcję.

2. Rezydencja ma obowiązek zapewnić:

a. warunki do wypoczynku,

b. bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich Usług świadczonych przez Rezydencje,

d. sprzątanie pokoju (tylko na wyraźną prośbę Gościa) i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa Hotelowego, a w jego obecności, tylko gdy wyrazi takie życzenie,

e. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać  usunięte, Rezydencja dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności,

d. w przypadku opisanym ust 6 pkt 6 e  Gość Hotelowy zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.

3. Rezydencja świadczy w cenie pobytu następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • możliwość korzystania z łącza internetowego,
  • przechowywanie bagażu (Rezydencja może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
  • zamawianie usługi transportowej.
   

  4. Na życzenie Gościa Hotelowego,   Rezydencja świadczy odpłatnie następujące usługi:

  • usługi gastronomiczne (śniadanie w formie bufetu, obowiązują zasady tzw. szwedzkiego stołu)
  • wynajem miejsca parkingowego
  • transfer z lotniska
  • specjalne życzenia: zakup kwiatów, słodyczy, owoców itp.
  5. Wszystkie dodatkowe usługi będą realizowane przez Usługodawce po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu, ceny w Recepcji. Usługodawca może pobrać opłatę za dodatkowe usługi przed ich realizacją.

§7. PARKING

 1. Na terenie nieruchomości Rezydencji znajduje się parking (Parking Hotelowy), z których korzystanie jest dodatkowo płatne. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego. W przypadku braku rezerwacji miejsca parkingowego są one oferowane Gościom Hotelowym w ramach dostępności.
 2. Cena skorzystania z Parkingu Rezydencji jest określona w cenniku Rezydencji.
 3. Parking Rezydencji jest parkingiem monitorowanym, niestrzeżony.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa Hotelowego.
 5. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe  niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na Parkingu Hotelowym, czy poza parkingiem w obrębie nieruchomości Rezydencji.

§8. PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT

 1. Rezydencja „ ZAPIECEK” nie akceptuje zwierząt.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości Hotelowych  jako osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły  (w tym w szczególności w Umowie o Świadczenie Usług) inaczej.
 2. Gość Hotelowy powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną chyba, że  odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości (powyżej 20 000 PLN), znacznych kwot pieniężnych (powyżej 20 000 PLN), przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności  za szkodę polegająca na uszkodzeniu lub utracie rzeczy wniesionej przez  Gościa Hotelowego do rowerowni lub do narciarni.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA HOTELOWEGO  I  ZLECENIODAWCY

 1. Gość Hotelowy odpowiada także za szkody wyrządzone zachowaniem osób pozostających pod jego nadzorem  (to jest osób niepełnoletnich),  osób, które zostały wprowadzone do Rezydencji przez Gościa Hotelowego
 2. Zleceniodawca odpowiada (solidarnie z Gościem Hotelowym) za szkody wyrządzone przez Gości Hotelowych korzystających z Usług Rezydencji  w ramach Umowy o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień  takiej Umowy.
 3. Jeżeli szczegółowe postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Umowy o Świadczenie Usług nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Gościa Hotelowego i odpowiednio odpowiedzialność Zleceniodawcy za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, innym Gościom Hotelowym, personelowi Rezydencji lub jakiejkolwiek innej osobie trzeciej  oparta jest na zasadach Kodeksu Cywilnego.
 4. Goście Hotelowi  przebywający na  terenie Rezydencji z dziećmi powyżej 16 roku życia powinni zapewnić stały nadzór nad takimi dziećmi, to jest zapewnić przed wszystkim, by dzieci  znajdowały się na terenie Rezydencji w obecności Gościa Hotelowego i pod jego pieczą.
 5. Po zameldowaniu w Rezydencji Gość Hotelowy  powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować je w stanie niepogorszonym.  W przypadku zauważenia zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp., Gość Hotelowy winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Rezydencji. W przypadku braku takiego zgłoszenia  ze strony Gościa Hotelowego i stwierdzeniu  zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp. przez personel Rezydencji, Gość Hotelowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 6. Postanowienie ust.5 stosuje się odpowiednio także w przypadku zauważenia przez Gościa Hotelowego jakiegokolwiek zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp. w trakcie pobytu w Rezydencji.
 7. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa Hotelowego kwotą stanowiącą równowartość odszkodowania  należnego  Usługodawcy  za wyrządzoną przez Gościa Hotelowego szkodę, za którą Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność,   stwierdzoną po jego wyjeździe.   W przypadku braku  możliwości obciążenia karty  (np. w skutek braku danych karty), Usługodawca ma prawo dochodzić naprawienia szkody przez  Gościa Hotelowego  w każdy wybrany przez siebie, prawnie dopuszczalny sposób.
 8. W przypadku naruszenia przez Gościa Hotelowego postanowień Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia dalszych Usług Gościowi Hotelowemu i zażądać od niego opuszczenia  Rezydencji. Gość Hotelowy jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania  Usługodawcy, uregulowania należności za pobyt i  inne Usługi Rezydencji  oraz  (o ile ma to zastosowanie)  do zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę  oraz do opuszczenia Rezydencji.
 9. Usługodawcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa Hotelowego do Rezydencji, dla zabezpieczenia wierzytelności Usługodawcy z tytułu  opłat,  wynagrodzeń i odszkodowań  należnych z tytułu świadczonych Usług Rezydencji.

§11. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa Hotelowego będą – po otrzymaniu  dyspozycji od Gościa Hotelowego  – odesłane na adres przez niego wskazany na jego koszt.
 2. W przypadku braku takiej dyspozycji ze strony Gościa Hotelowego, Usługodawca  przechowuje pozostawione rzeczy przez okres jednego tygodnia. Po tym okresie uważa się, że rzeczy pozostawione zostały przez Gościa Hotelowego z zamiarem porzucenia i przechodzą  na własność Usługodawcy, który w szczególności   może przekazać  je  na cele charytatywne.
 3. Pozostawione  przez Gościa Hotelowego w pokoju  hotelowym  artykuły spożywcze będące w zamkniętych opakowaniach lub butelkach będą przechowywane przez 24 godziny od chwili opuszczenia Hotelu przez Gościa Hotelowego. Po tym terminie, w odniesieniu do takich artykułów stosuje się postanowienia ust.2 zd.2

§12. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Rezydencja posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 2. W Rezydencji obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość Hotelowy  będzie musiał niezwłocznie opuścić Rezydencje bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Rezydencji.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 4. Gość otrzymuje w zestawie klucz do drzwi hotelowych jak również czip do drzwi głównych – wejściowych. Zagubienie tych kluczy wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 200 PLN brutto za sztukę.
 5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia Usług Rezydencji. Administratorem danych osobowych jest FHU GOWPOL Małgorzata Błażejak Pełna informacja o polityce danych osobowych Hotelu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie  pensjonatzapiecek.pl oraz w Recepcji.
 6. Na terenie Rezydencji zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Na terenie Rezydencji zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Rezydencji.
 8. Gościom Hotelowym nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz  ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości Hotelowych.
 9. Gości Hotelowych obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzenia rowerów, nart, butów narciarskich i innego sprzętu do pokoi hotelowych. W przypadku naruszenia zakazu Gość Hotelowy może zostać obciążony karą porządkową w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, lub obiekt może na prośbę Gościa wyrazić zgodę na natychmiastowe wymeldowanie.
   

§13. REKLAMACJE I SPORY

1. Wszelkie uwagi związane z pobytem należy zgłaszać do Recepcji Rezydencji (telefonicznie lub osobiście). Będą one rozpatrywane w trybie natychmiastowym przez Właściciela Rezydencji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Rezydencji powinny być składane przez Gości Hotelowych  pisemnie na adres e-mail:  zapiecekpensjonat2@gmail.com

3. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od daty takiego zdarzenia, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia opuszczenia Hotelu przez Gościa Hotelowego.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację  i  informuje Gościa Hotelowego  o sposobie jej  załatwienia  pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tej poczty wskazany w reklamacji,  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa Hotelowego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Hotelowym a  Usługodawcą  jest sąd właściwy dla siedziby  Usługodawcy

§14. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana jest skuteczna od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.pensjonatzapiecek.pl i wyłożenia go w Recepcji Rezydencji

3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym obiekcie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia

Właściciel